Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen enerzijds Illuri, met maatschappelijke zetel te Josephine charlottestraat 12, 2550 Kontich met ondernemingsnummer BE 0702.960.780 (“verkoper”), en anderzijds de opdrachtgever of de klant van Illuri (“klant”)

1. Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna “AV”) van Illuri (hierna “verkoper”) zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de levering van goederen die een consument of ondernemer (hierna “klant”) met de verkoper doet met betrekking tot de verkoper in voltooit de goederen die in zijn online winkel worden weergegeven. Het opnemen van de eigen voorwaarden van de klant wordt hierbij tegengesproken, tenzij anders overeengekomen.

1.2 Een consument in de zin van deze algemene voorwaarden is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch onafhankelijk zijn. Een ondernemer in de zin van deze voorwaarden is een natuurlijke of rechtspersoon of een wettelijk samenwerkingsverband die bij het aangaan van een rechtshandeling zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent.

2. Sluiting van het contract

2.1 De productomschrijvingen in de onlineshop van de verkoper zijn geen bindende aanbiedingen van de verkoper, maar dienen om een ​​bindend aanbod van de klant te doen.

2.2 De klant kan het aanbod indienen via het online bestelformulier dat is geïntegreerd in de online winkel van de verkoper. Na het plaatsen van de geselecteerde goederen in de virtuele winkelwagen en het doorlopen van het elektronische bestelproces, dient de klant een juridisch bindende contractaanbieding in voor de goederen in de winkelwagen door op de knop te klikken waarmee het bestelproces wordt afgesloten. Bovendien kan de klant het aanbod ook per telefoon, fax, e-mail, post of online contactformulier aan de verkoper voorleggen.

2.3 De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen accepteren,

  • door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging                     in tekstvorm (e-mail) te sturen, waarbij de ontvangst van de orderbevestiging                  door de klant bepalend is, of
  • door de bestelde goederen bij de klant af te leveren, waarbij de ontvangst van de goederen door de klant bepalend is, of
  • door de klant te vragen om te betalen na het plaatsen van zijn bestelling.

Indien er meerdere van de bovengenoemde alternatieven zijn, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat een van de bovengenoemde alternatieven het eerst optreedt. De termijn voor aanvaarding van het aanbod begint op de dag nadat het aanbod door de klant is verzonden en eindigt aan het einde van de vijfde dag na verzending van het aanbod. Indien de verkoper het aanbod van de klant niet binnen voornoemde termijn aanvaardt, wordt dit beschouwd als een afwijzing van het aanbod, met als gevolg dat de klant niet langer gebonden is aan zijn intentieverklaring.

2.4 Bij het indienen van een aanbieding via het online bestelformulier van de verkoper, wordt de contracttekst door de verkoper opgeslagen en in tekstvorm (bijv. E-mail, fax of brief) naar de klant gestuurd na het plaatsen van zijn bestelling samen met de huidige voorwaarden.

2.5 Voordat de bestelling bindend wordt ingediend via het online bestelformulier van de verkoper, kan de klant mogelijke invoerfouten identificeren door de informatie op het scherm zorgvuldig te lezen. Een effectief technisch middel voor een betere herkenning van invoerfouten kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, die wordt gebruikt om de weergave op het scherm te vergroten. De klant kan zijn invoer als onderdeel van het elektronische bestelproces corrigeren met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties totdat hij op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.6 Alleen de Nederlandse taal is beschikbaar voor het sluiten van het contract.

2.7 Orderverwerking en contact worden doorgaans per e-mail en geautomatiseerde orderverwerking gedaan. De klant dient ervoor te zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres om de bestelling te verwerken correct is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. In het bijzonder moet de klant bij het gebruik van SPAM-filters ervoor zorgen dat alle e-mails die door de verkoper of door derden die de opdracht hebben gekregen om de bestelling te verwerken, worden verzonden.

3. Herroepingsrecht

3.1 Consumenten hebben doorgaans een herroepingsrecht.

3.2 Meer gedetailleerde informatie over het herroepingsrecht is te vinden in het annuleringsbeleid van de verkoper.

4. Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 Tenzij anders vermeld in de productomschrijving van verkoper, zijn de vermelde prijzen totaalprijzen inclusief wettelijke omzetbelasting. Eventuele extra leverings- en verzendkosten worden apart vermeld in de betreffende productbeschrijving.

4.2 De betalingsmogelijkheid (en) wordt / worden aan de klant gecommuniceerd in de online winkel van de verkoper.

4.3 Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden.

4.4 Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het slotje; in de onderste statusbalk van je browser.

4.5 We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen de gekochte hoeveelheden per persoon, per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die zijn geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en / of bestellingen die hetzelfde factuur- en / of verzendadres gebruiken. 

In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we u hiervan op de hoogte stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en / of factuuradres / telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

5. Leverings- en verzendvoorwaarden

5.1 De levering van goederen vindt plaats op de verzend route naar het door de klant opgegeven afleveradres, tenzij anders overeengekomen. Bij het verwerken van de transactie is het afleveradres dat is opgegeven in de orderverwerking van de verkoper bepalend.

5.2 Indien het transportbedrijf de goederen terugstuurt naar de verkoper omdat levering aan de klant niet mogelijk was, draagt ​​de klant de kosten voor de mislukte verzending. Dit geldt niet als de klant effectief gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, als hij niet verantwoordelijk is voor de omstandigheid die tot de onmogelijkheid van levering heeft geleid of als hij tijdelijk verhinderd is de aangeboden dienst te aanvaarden, tenzij de verkoper hem in de gelegenheid heeft gesteld. had de dienst een redelijke tijd van tevoren aangekondigd.

5.3 Afhalen door de klant is om logistieke redenen niet mogelijk.

6. Eigendomsvoorbehoud

Indien de verkoper een vooruitbetaling doet, behoudt hij de eigendom van de geleverde goederen totdat de verschuldigde koopprijs volledig is betaald.

7. Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)

7.1 Als het gekochte artikel defect is, zijn de bepalingen van wettelijke aansprakelijkheid voor defecten van toepassing.

7.2 De klant wordt verzocht bij de bezorger te klagen over geleverde goederen met duidelijke transportschade en de verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Als de klant hier niet aan voldoet, heeft dit geen invloed op zijn wettelijke of contractuele aanspraken op gebreken.

8. Inwisselen van vouchers

8.1 Vouchers die door de verkoper gratis worden uitgegeven als onderdeel van acties met een bepaalde geldigheidsduur en die niet door de klant kunnen worden gekocht (hierna “actievouchers”), kunnen alleen worden ingewisseld in de online winkel van de verkoper en alleen binnen de aangegeven periode.

8.2 Individuele producten kunnen van de tegoedbon  worden uitgesloten als er een overeenkomstige beperking is van de inhoud van de tegoedbon.

8.3 Actievouchers kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Latere facturering is niet mogelijk.

8.4 Er kunnen meerdere actievouchers worden ingewisseld voor één bestelling.

8.5 De waarde van de goederen dient minimaal gelijk te zijn aan het bedrag van de actievoucher. Eventueel resterend krediet wordt niet terugbetaald door de verkoper.

8.6 Als de waarde van de campagne voucher onvoldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de andere door de verkoper aangeboden betaalmethoden worden geselecteerd om het verschil te verrekenen.

8.7 Het saldo van een actievoucher wordt niet contant uitbetaald en er wordt geen rente vergoed.

8.8 De actievoucher wordt niet terugbetaald als de klant de goederen die volledig of gedeeltelijk betaald zijn met de actievoucher retourneert in het kader van zijn wettelijke herroepingsrecht.

8.9 De actievoucher is alleen bedoeld voor gebruik door de persoon die erop wordt vermeld. Een overdracht van de actievoucher aan derden is uitgesloten. De verkoper is gerechtigd, maar niet verplicht, om het materiële recht van de respectieve voucher houder te controleren.

9. Toepasselijk recht

De Overeenkomst zal worden uitgelegd in overeenstemming met en beheerst worden door het Belgisch Recht. Alle geschillen die voortvloeien uit, of verband houden met, deze Overeenkomst vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Gent.

10. Plaats van jurisdictie

Als de klant handelt als handelaar, publiekrechtelijke rechtspersoon of publiekrechtelijk speciaal fonds met zetel op het grondgebied van België, is de exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst de vestigingsplaats van de verkoper. Als de klant buiten het grondgebied van België is gevestigd, is de vestigingsplaats van de verkoper de exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract, voor zover het contract of de aanspraken uit het contract kunnen worden toegeschreven aan de professionele of commerciële activiteit van de klant. In bovengenoemde gevallen heeft de verkoper echter altijd het recht om de rechtbank op de maatschappelijke zetel van de klant te bellen.

11.  Klachtenregeling en geschillen

We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn.  Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via info@illuri.be. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen. Dit platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online koop- of servicecontracten waarbij een consument is betrokken.

11.1 Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

11.2 Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van den Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link http://www.consumentenombudsdienst.be//nl

11.3 Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr

12. Verwerking van persoonsgegevens

12.1 Op de verwerking van persoonsgegevens door Illuri in het kader van de Overeenkomst en/of de Diensten is de geldende privacyregelgeving van toepassing. In de zin van voormelde privacyregelgeving is Opdrachtgever de verwerking verantwoordelijke en derhalve degene die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Illuri is enkel verwerker in de zin van voormelde privacyregelgeving en verwerkt de persoonsgegevens louter ten behoeve van of in opdracht van Opdrachtgever.

12.2 De klant en Illuri verklaren de privacyregelgeving na te leven. De klant zal Illuri integraal en in hoofdsom, interesten en (gerechts- en advocatenkosten vrijwaren voor alle aanspraken of vorderingen van derden in dit verband. 

13. Intellectuele eigendom

13.1 Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

13.2 Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.